Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

youbastard
6065 c98c 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavouk vouk

January 22 2018

youbastard
2580 58f1 390
Reposted frompiehus piehus viawezsplyn wezsplyn

January 15 2018

youbastard
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viavouk vouk

January 12 2018

youbastard
Reposted fromantichris antichris viavouk vouk

January 02 2018

youbastard
0589 9b5b 390
Reposted fromseaweed seaweed viavouk vouk
youbastard
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafriends friends

January 01 2018

youbastard

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

December 28 2017

youbastard
8239 2942 390
ranisz
Reposted frommysoul mysoul vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
youbastard
1739 6b32 390
Reposted fromtfu tfu viapozakontrola pozakontrola
youbastard

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
youbastard
1238 22ee 390

December 20 2017

9824 dda4 390

hurtndetached:

Pretty much what I’m down to

December 04 2017

youbastard
2184 1b9c 390
Reposted fromkatsiu katsiu vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
youbastard
9716 ff70 390
Reposted fromNekoii Nekoii vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia

November 30 2017

youbastard
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viavouk vouk

November 28 2017

youbastard
youbastard
youbastard

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viavouk vouk

November 18 2017

youbastard
9160 ea54 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamefir mefir

November 16 2017

youbastard
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl